SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Dirección

 

 

 

 

 

 

 

Angel Guimerà 22-24

Despacho 6 - BAJOS

08902 L'Hospitalet de Llobregat

 

Teléfono

93.005.37.25

 

Correo electrónico

fincasbadal@cafbl.cat

Mi Cita Previa

Aviso legal

 

1.- Objecte

El lloc web de Administracions Badal ha estat desenvolupat amb l’objectiu de permetre l’accés al públic en general i donar informació relativa a les activitats mercantils dutes a terme per Administracions Badal, de nacionalitat espanyola, amb NIF38544476 H i inscrita al Registre Mercantil amb adreça de correu electrònic fincasbadal@cafbl.cat, telèfon de contacte 9934322713, número de fax 932964201 i domicili social a Rambla Badal 67-73 1º4ª, 08014 Barcelona (Espanya).

A través d’aquest lloc web, es possibilita o es podrà permetre en un futur l’accés a altres informacions, productes i serveis d’entitats diferents a Administracions Badal., així com a les que són accessibles a través dels enllaços i connexions existents. Administracions Badal, es reserva el dret a modificar o aquesta política a discreció i sempre complint les lleis vigents respecte a la matèria.

Administracions Badal, informa els usuaris del lloc web que les dades de caràcter personal subministrades seran emmagatzemades en un fitxer automatitzat de Administracions Badal i que s’hi aplicaran les condicions legals que se’n derivin , segons s’especifiquen en l’apartat corresponent dins aquest avís legal.

2.- Continguts.

Administracions Badal no es responsabilitza de la possible falta d’actualització o inexactitud de la informació que pertany a fonts externes a la companyia, únicament respon pels continguts procedents directament de les seves fonts, degudament identificades.

3.- Enllaços a pàgines de tercers.

Les pàgines de tercers enllaçades des del lloc web poden no estar controlades per Admninistracions Badal, per la qual cosa la companyia no es fa responsable dels continguts de cap lloc enllaçat, ni de cap canvi, modificació o actualització dels llocs esmentats. Administracions Badal, només està proporcionant els enllaços per a la comoditat del l’usuari, entenent que la inserció de qualsevol enllaç no implica l’aprovació del lloc. Els enllaços han estat creats amb l’objectiu d’informar l’usuari de l’existència d’altres fonts d‘informació que li poden ser d’interès i on podrà ampliar o consultar les dades donades.

Administracions Badal no es fa responsable del resultat obtingut de la navegació pels enllaços esmentats i tampoc de les conseqüències que se’n deriven.

4.- Protecció i seguretat de dades.

En compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Administracions Badal es compromet al compliment de l’obligació de secret i confidencialitat respecte a aquestes dades i ha adoptat, a aquest efecte, els nivells de seguretat previstos al Reial decret 1720/2007, d’11 de juny, pel qual s’aprova el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, instal•lant els mitjans i les mesures tècniques al seu abast necessàries, per evitar-ne l‘alteració, pèrdua, tractament, robatori o accés no autoritzat.

Així mateix, Administracions Badal, informa els usuaris que les dades recollides per l’empresa relatives a la seva connexió al lloc web, com ara domini, hora de connexió, origen o zones del directori visitades no seran encreuades, sota cap concepte, sense autorització expressa i per escrit, amb les dades d’ informació personal proporcionades pels mateixos usuaris.

A l’efecte del que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades proporcionades o enviades per l’usuari a través del lloc web i no d’altres recursos informàtics com el correu electrònic, poden quedar incorporades en fitxers automatitzats creats per Administracions Badal Les dades seran recollides a través de formularis on s’indicaran els camps necessaris, alguns d’obligatoris, per donar el servei sol•licitat per l‘usuari i seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial decret 1720/2007, d’11 de juny, adoptant les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part dels tercers.

Administracions Badal. es compromet al compliment del deure de guardar les dades, i, així mateix, adoptarà totes les mesures informàtiques necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia informàtica.

Les dades de caràcter personal remeses per l’usuari mitjançant documents adjunts o inclosos en el cos d’un missatge, a través d’enllaços de correu electrònic oferts a la pàgina web o d’altres d’aliens , seran responsabilitat exclusivament de l’ afectat.Administracions Badal, no garanteix l’adequació dels esmentats mitjans aliens a les mesures de seguretat exigides i, per tant, no es fa responsable de qualsevol alteració, pèrdua o accés no autoritzat durant l’enviament i recepció de les dades.

’usuari podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel•lació en compliment del que estableix la LOPD i la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, on s’especifica l’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel•lació, mitjançant l’enviament de la documentació obligatòria dirigida a Administracions Badal, Rbla. Badal 67-73, 08014 Barcelona, o bé per correu electrònic a fincasbadal@cafbl.cat o presentant la documentació personalment a l’adreça a dalt indicada, sense que en cap cas aquest servei suposi cap contra prestació econòmica o material.

L’usuari podrà revocar les autoritzacions que hagi facilitat per a l’ús o cessió de les seves dades personals, de la manera prevista en el paràgraf anterior.

Les dades no seran facilitades a terceres persones físiques o jurídiques, distintes de les esmentades amb anterioritat i comunicades a la inscripció efectuada a l’ AEPD, excepte en els casos previstos en la Llei. En el cas que es consideri oportú que se cedeixin les dades d’un o de diversos usuaris, aquests seran informats explícitament perquè hi donin el seu consentiment inequívoc, l’esmentada autorització serà revocable en el moment que l’usuari ho desitgi a través de la seva sol•licitud expressa.

Així mateix, en compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002, d‘11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Administracions Badal complirà les disposicions legals vigents de manera que no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades expressament pels usuaris, excepte en els casos previstos en la Llei.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades a través dels mitjans anteriorment exposats i posats a la seva disposició, i es comprometrà a mantenir-les degudament actualitzades.

S’entendrà que l’usuari ha donat el consentiment al tractament de les seves dades de caràcter personal, tal com s’estableix mitjançant aquest avís.

5.- Exclusió de responsabilitat en el servei.

Administracions Badal no es fa responsable en cap cas de possibles danys o perjudicis derivats d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivades per causes alienes a la companyia. Així mateix, l‘empresa no es responsabilitza de possibles retards o bloqueigs que es produeixin en l’ús del sistema electrònic quan siguin causats per deficiències o sobrecàrregues de línies de transmissió, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de Administracions Badal.

Administracions Badal. es reserva el dret de suspendre l’accés al seu lloc web, sense avís previ, de manera puntual i/o temporal, per motius tècnics o de qualsevol altra índole, ixí mateix, podrà modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts que inclou o que hi ha inclosos.

6.- Compromís Ètic d'Administracions Badal.

Administracions Badal.està fermament compromesa amb la legalitat i el comportament ètic i íntegre.

El nostre Codi de Conducta exigeix a tots els treballadors i col·laboradors que actuïn conforme als més alts valors ètics i d'acord amb l'esperit i la lletra de les lleis, prioritzant una actuació correcta i integra a qualsevol altra consideració.

 Administracions Badal ha adoptat tots els protocols necessaris per garantir una conducta empresarial exemplar, creant els mecanismes de control per a un efectiu compliment de la legalitat en tots els ambits.

El respecte, l'apreciació del valor de la diversitat, el tracte digne i sensible, com a pilars bàsics de la convivència, són el motor del nostre treball en equip i del nostre èxit.

Aquests principis i valors són la base per a la creació de valor, entès en el seu sentit més ampli i durador: valor per a clients, accionistes, treballadors i per a la societat en general.

Només així generem la confiança que diposita el nostre entorn en nosaltres i que constitueix el fonament de la nostra reputació i la garantia del nostre futur a llarg termini.

L’accés a la pàgina web de Administracions Badal implica el coneixement i acceptació de totes les condiciones anteriorment expressades.

7.- Copyright.

Els drets de propietat intel•lectual del contingut del lloc web, el seu disseny gràfic, els logotips i codis de programació són titularitat exclusiva de Administracions Badal, i, per tant, en queda prohibida la reproducció, distribució, reenviament o reutilització de tot o de part del contingut de la pàgina web per a propòsits públics o comercials sense l’autorització prèvia i per escrit de la companyia.